Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden

Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, bestelling, overeenkomst en transactie tussen Aromabel Deurne en de klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door ( één van de ) partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door uw behandeling, massage, workshop te boeken of producten te kopen geeft u te kennen dat U met de Verkoopwaarden akkoord gaat welke u aangeboden worden door Aromabel Deurne.

Aromabel Deurne

  • Parallelweg 123
  • 5754 AL Deurne                                                   
  • Telefoon 06 14599089                        
  • E-mail info@aromabel.nl
  • KVK:   92069509    

 

Inspanningen Aromabel
1. De medewerkster van Aromabel zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerkster worden verteld.
3. Aromabel verwerkt de persoonlijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in haar klantenbestand.
4. De medewerkster van Aromabel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. De medewerkster van Aromabel zal de klant tijdig inlichten over de financiële consequenties van een wijziging van de behandeling. 

Afspraken
1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak bij Aromabel doorgeven. Dit kan per telefoon, e-mail en Whatsapp.
2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Aromabel het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen.
3. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerkster de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
4. Indien de klant bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerkster de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.
5. Aromabel moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Persoonsgegevens & privacy
1. De klant voorziet de medewerkster vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerkster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerkster neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. Aromabel behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Aromabel zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Betaling
1. Aromabel vermeldt alle prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van de producten zijn vermeld in de salon en/of op de website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, tikkie of overschrijving te voldoen. Er is een uitzondering bij het verzoek van de klant om een factuur te sturen, hier geldt een betaaltermijn van 10 dagen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en/of fouten.

Aansprakelijkheid
1. Aromabel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerkster van Aromabel is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Aromabel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

Klachten

1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Aromabel Annabel van Nunen.
2. Aromabel moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Aromabel de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Aromabel het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Aromabel en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

Garantie
1. Aromabel geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De klant op de hoogte is gebracht door de medewerkster over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De klant andere producten dan door de medewerkster geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De klant de producten niet volgens het advies van de medewerkster heeft gebruikt;
• De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Geheimhouding
1. De medewerkster is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de medewerkster verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Beschadiging en/of diefstal
1. Aromabel heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Aromabel meldt diefstal altijd bij de politie.

Behoorlijk gedrag
1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerkster van Aromabel het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Aromabel wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.

Reclame en overtuigingen
Voor alle uitingen, zoals nieuwsbrieven, website en e-mail gelden prijswijzigingen, druk-en zetfouten voorbehouden. Alle prijzen van Aromabel zijn incl. BTW, exclusief verzend- en bezorgkosten tenzij anders vermeld. Voor meer informatie en/of persoonlijk advies over artikelen en service kunt u ten alle tijden contact opnemen.

Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Aromabel en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Aromabel en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De klant wint altijd eerst informatie in bij zijn of haar klachten bij de reguliere zorg zoals huisarts en specialisten.

Massage Deurne

Voorwaarden

De massages, behandelingen en specials van Aromabel Deurne zijn exclusief voor vrouwen (m.u.v. de Zorgmassage).

In de volgende gevallen kan ik u helaas geen massage aanbieden: bij de griep, spataderen, tumor (mits toestemming van behandelend arts), koorts, ontsteking, trombose, bij gebruik van hartmedicatie en bloedverdunners, besmettelijke huidaandoening en een slechte algehele toestand zoals lichamelijk en geestelijk.

Een behandeling, massage of special aan huis is alleen bedoeld voor lichamelijk mindervalide mensen en kunt u alleen telefonisch boeken (m.u.v. de Zorgmassage). Hiervoor wordt €25,- extra in rekening gebracht (m.u.v. de Zorgmassage).

Tel: 06-14599089